2016-09-19

Bålstatillägget försvinner från och med den 9 januari 2017

Det ”förhatliga” Bålstatillägget försvinner efter förhandlingar av den nya majoriteten i Landstinget Uppsala och SL.

”Vissa påtryckningar” från Socialdemokraterna, Bålstapartiet, Vänsterpartiet samt en förståelse från den nya majoriteten i Landstinget i Uppsala har gett resultat.

SL-kortet kommer dock inte att gälla för UL,s bussar, men det går att komplettera med ett tätortskort för de som behöver.
Detta kommer att medverka till förbättringar för merparten av kommunens resenärer, samt ge ett ökat pendlande av arbetsresor som gynnar Håbos vision om ett minskat koldioxidutsläpp och en bättre miljö.

Då detta varit en prioriterad fråga för Bålstapartiet under många vill vi särskilt tacka Socialdemokraterna för hjälpen, både i Håbo och Uppsala län!

Owe Fröjd
Partiledare, Bålstapartiet


2016-08-25

Oppositionen förhalar och blockerar beslut menar Håboalliansen, allt enligt deras hemsida!! 

Svaret är ”värre än så” vi stoppar även vissa förslag då de är dåligt underbyggda, ofinansierade och inga ekonomiska konsekvenser finns redovisade, alliansens ”spontanshoppande” med våra skattepengar är inte acceptabelt!

De pekar på fyra beslut på senaste kommunstyrelsens arbetsutskott (160823) som vi ”motarbetade”

-Serviceboende för äldre:

Citat från Alliansen:

Vid sammanträdet yrkades dock på återremiss för att få ytterligare sifferunderlag. I och med detta förhalas nu såväl detaljplanearbetet som inflyttningstidpunkt.”

Kommentar från oss:
Ja, vi vill veta vad det skall kosta INNAN beslut, ja vi vill veta vad våra pensionärsföreningar tycker om förslaget INNAN beslut, ja vill veta vilka fördelar och nackdelar det innebär att låta något riskkapitalbolag bygga och hyra ut det till oss, i stället för att bygga själva, INNAN beslut! Att vi med detta skulle försena både detaljplanearbetet och inflyttningstidpunkt är ren lögn! Se till att underlagen finns med till Kommunstyrelsen så kommer vi att fatta beslutet där!

-Försäljning av central mark för uppförande av 55 st bostäder i konceptet Bovieran.

Citat från Alliansen:

Totalt har man tillsammans med kommunen granskat 8 olika alternativ och nu fastnat för ett i centrums närhet. Detta skulle då bli deras första ”stadsnära” projekt. Ärendet återremitterades på deras förslag.”

Kommentar från oss:

Ja, vi stoppade detta beslut, inte att det skall få byggas en Boviera i kommunen, men att vi skall sälja en av de mest centrala tomterna, som dessutom i dag är en parkeringsplats, till ett privat bolag. Vi vill ha en övergripande samlad bedömning om vad och hur vi skall använda kommunens centrala mark vid Gröna Dalen, innan vi säljer ”tomtbitar” till olika aktörer.

-Som de flesta vet har verksamheten i Håbo kommuns Marknadsbolag haft störningar på senare tid.

Citat från Alliansen:

Förslag fanns att kommunen nu avvecklar verksamheten i bolagsform, och istället inordnar detta i kommunkansliets organisation

Men detta tyckte inte Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna. Och frågan återremitterades”

Kommentar från oss:

Ja det stämmer, att Alliansen inte har lyckats så bra med detta bolag, de nämnda ”störningarna” är de i stort sett själva skyldiga till. Man har från Alliansens sida inte gjort den lagstadgade tillsynen av bolaget som ska göras, man har heller som ägare på stämman för bolaget åtgärdat de brister man säger sig i dag har sett. Alliansens ordförande i bolaget har nu avgått och kanske har de svårt att hitta någon ny, bättre och vill avveckla bolaget.

Vi avser att man bör utreda bolagets vara eller inte vara innan beslut, vilket är rimligt, ”sekundoperativa” förhastade beslut utan samverkan är aldrig bra!

-Bostäder för unga

Citat från Alliansen:

Vi har stort behov av bostäder för unga i Håbo. Och kommunen har mark som är väl lämpad för bebyggelse. Bl.a. en fastighet på Åsleden där förslag fanns om en detaljplaneändring för att möjliggöra bostadsbebyggelse

Men detta förslag gillades inte av Bålstapartiet med stöd av Socialdemokraterna som avvisade iden att använda kommunens mark till ökad bostadsinvestering. Och förslaget avslogs.”

Kommentar från oss:

Vi anser inte att det är lämpligt att bygga små ungdomslägenheter mitt inne i ett villaområde, dessutom bör man noga tänka efter innan man bygger nytt på Bålstaåsen. Vi vill också avvakta den utredning som barn och utbildnings förvaltningen fått uppdrag att genomföra när det gäller var framtida skolor/ förskolor ska ligga. Det kanske visar sig att det är alldeles utmärkt med en förskola där och då behöver man inte ändra detaljplanen.

Alliansens slutord var:

Citat från Alliansen:
Håboborna har rätt att få valuta för varje skattekrona och förutsätter att alla samarbetar för att nå önskade resultat”

Kommentar från oss:

Någon vilja från Alliansen till ett seriöst samarbete med alla oppositionens partier har inte funnits sedan valet.

Man gjorde tex den förändring från denna mandtperiod att utse ”egna” vice ordförande i styrelser och nämnder.

En inbjudan från Kommunstyrelsens ordförande och vår Kommundirektör har nyligen gått ut som innebär att alla ordförande i styrelser och nämnder och kommunens ledningsgrupp åker på en två dagars konferens för att arbeta med samspelet/samverkan mellan chefer och politiken.

Detta kanske skulle varit ett ypperligt tillfälle om representanter från oppositionen varit medbjudna i syfte att stärka samarbetet/samverkan mellan oppositionen, Alliansen och förvaltningarna.

Så vi avslutar på samma sätt som Alliansens slutord, om man vill ha samarbete med oppositionen bör man kanske bjuda in till det, eller som ni skriver:

Vad är vi annars till för?” 

Owe Fröjd, Bålstapartiet

Agneta Hägglund, Socialdemokraterna i Håbo

Werner Schubert, Socialdemokraterna i Håbo


 2016-04-20

Mjuka linjen i Bålsta skall nu börja gå ner till centrum igen 

Jo det stämmer, dialogen har förts mellan brukarna och Bålstapartiet i första hand samt med socialdemokraterna, och detta sedan sommaren 2014.

Intresset från den sittande majoriteten och/eller de som hade ansvaret för detta problemet har under snart ett och ett halvt år lyst med sin frånvaro.
De som hade ansvaret för att parkeringsövervakningen skulle skötas så att mjuka linjen kunde åka ner till vändplanen har misskött sina åtaganden å det grövsta.

Det gick så långt att när Bålstapartiets påpekanden inte hörsammades fick vi skriva en motion till Kommunfullmäktige för att uppmärksamma problemet och få till en lösning med en extern utförare i stället för kommunen.

Nu är upphandlingen klar och trots att förfrågningsunderlaget var fel, vilket Bålstapartiet påpekade för döva öron, så får vi hoppas att de felen rättats till/ändrats så att det överensstämmer med Bålstapartiets förslag och Kommunfullmäktiges beslut, och framför allt att det kommer att fungera.

2016-03-07

Är den politiska ”Minorites-majoriteten” i Håbo fullständigt handlingsförlamade?

I februari 2015 lade Bålstapartiet en motion om att kommunen skulle sköta sitt åtagande av parkeringsövervakningen, alternativt överlåta den till extern utförare. Detta för att UL åter skulle trafikera Bålsta Centrum med den så kallade ”mjuka linjen”

Anledning var att UL lagt om sin busslinje till Bålsta Centrum för att kommunen inte klarade av sin uppgift när det gällde parkeringsövervakningen, bussen kom helt enkelt inte fram!

Detta fick till följd att många äldre och personer med funktionshinder fick en lång väg att gå till närmaste busshållplats efter ett butiks eller apoteksbesök.

-I september 2015 år biföll kommunfullmäktige vår motion.
-Den 10 november föreslog tekniska utskottet kommunstyrelsen att besluta om en upphandling av en extern parkeringsövervakning.
-Den 17 november hade kommunen samråd med UL, där framkom att om bara kommunen såg till att de parkerade bilarna försvann skulle dom återuppta sin linjesträckning till Bålsta centrum
-Den 23 november beslutade kommunstyrelsen att upphandla en extern parkeringsövervakning. För att få en snabb omedelbar lösning på parkeringsproblemet yrkade jag även på följande:

Owe Fröjd (Bålstapartiet) yrkar att vändplanen vid Bålsta centrum särskilt ska prioriteras under de timmar (8 timmar per vecka, min kommentar) per vecka som idag avsätts för parkeringsövervakning.
Yrkandet bifölls.

-I går 160302 togs frågan upp på tekniska utskottet för en återkoppling om problemet var löst, där hade man ingen aning om vad beslutet som fattades i kommunfullmäktige september, eller i kommunstyrelsen den 23 november innebar, man var nu i full färd med att planera en ny busshållplats på ett annat ställe i närheten till en kostnad på uppskattningsvis 500.000 till 1.000.000 kronor!!

-Läget i dag:
Parkeringsövervakningen vid Bålsta Centrum fungerar fortfarande inte och felparkerarna står kvar, UL kör fortfarande inte ner till Centrum, pensionärerna får släpa sina matkassar till en annan busshållplats. Någon upphandling är ännu inte gjord, den är inte ens utannonserad (efter annons tar det flera månader, 4-8?, innan allt är klart)

Under mina snart 40 år inom Håbos politik har jag aldrig varit mer orolig för framtiden.
Hur kommer den nuvarande Minoritets-majoriteten klara av att sköta vårkommun på ett seriöst sätt fram till nästa val? detta när man inte kan lösa en enkel parkeringsfråga på över ett år, trots tydliga och klara politiska beslut, både från kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, samt solklara direktiv och beslut från kommunstyrelsen.

En misstroendeomröstning står snart för dörren!


15-11-29

Mjuka linjen

Till följd av protester av flytten av hållplatsen för Mjuka linjen från vändplanen vid Bålsta centrum på grund av felparkerade bilar har frågan om parkeringsövervakning aktualiserats av Bålstapartiet 
Bålstapartiet tillskrev Kommunfullmäktige i februari 2015 i denna fråga.

Nu skall ett externt parkeringsbolag ta hand om övervakningen mot att kommunen får 25 procent av intäkterna från parkeringsanmärkningarna. 

Övervakningen på vändplanen utanför centrumentrén ska dock skärpas redan nu.
Innan upphandlingen är genomförd skall kommunen koncentrera sina åtta timmars övervakning till att övervaka vändplanen så att UL snarast kan börja trafikera centrumet igen, detta enligt förslag från Bålstapartiet på senaste kommunstyrelsemötet